در نظر بازی ما بیخبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند